സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ അക്സസ്സ് കണ്ട്രോൾ സിസ്റ്റം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കി ഉത്തരവാകുന്നു .

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.