2023 ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ താലൂക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദാലത്തുകൾ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.