അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വനിതാജീവനക്കാർക്കായി കായികമത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.