വിജിലൻസ് വാരാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം ബഹു . മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു .(31/10/2022)

വിജിലൻസ് വാരാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം ബഹു . മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു .

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.