കണക്ട് കരിയർ റ്റു ക്യാംപസ് പ്രചാരണ പരിപാടി ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (02/08/2022)

കണക്ട് കരിയർ റ്റു ക്യാംപസ് പ്രചാരണ പരിപാടി ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.