വായനാദിനാചരണത്തന്റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പഴയ നിയമസഭാഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വായന വാരാചരണ പരിപാടി ബഹു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി. ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. (21.06.2022)

വായനാദിനാചരണത്തന്റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പഴയ നിയമസഭാഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വായന വാരാചരണ പരിപാടി ബഹു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി. ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. (21.06.2022)

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.