ന്യൂഡല്‍ഹി കേരള ഹൗസില്‍ ലൈസണ്‍ ഓഫീസര്‍, പ്രോട്ടോകോള്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികകളിലെ നിയമനം

ന്യൂഡല്‍ഹി കേരള ഹൗസില്‍ ലൈസണ്‍ ഓഫീസര്‍, പ്രോട്ടോകോള്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികകളിലെ നിയമനം

Series
സാധാ
GO Number
സ.ഉ. (സാധാ) നം.1488/2022/പൊ.ഭ.വ, തീയതി 08/04/2022
GO Date

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.