ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സെക്രെട്ടറിമാരുമായുള്ള ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ യോഗം 27/08/2021 രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേന

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.