ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സെക്രട്ടറിമാരുമായുളള 2022 മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ പ്രതിമാസയോഗം - 31-03-2022 (വ്യാഴാഴ്ച ) രാവിലെ 10.00 ന് -ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കമ്മിറ്റി റൂമില്‍

The monthly meeting of the Chief Secretary and Secretaries for the month of March 2022 will be held on 31-03-2022 (Thursday) at 10.00 am in the Committee Room of the Chief Secretary.

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.