സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

SI Title Series GO Number GO Date GO Attachment
51 Holiday for Id-Ul-Ad'ha(Bakrid)-Postponed from 20/07/2021 to 21/07/2021-Orders issued Rt 2646/2021/GAD Download
52 All India Services-Transfer & Posting of IAS Officers-Orders-issued Rt 2506/2021/GAD Download
53 All India Services-Transfer & Posting of IAS Officers-Orders-issued Rt 2505/2021/GAD Download
54 Transfer and posting of officers in the cadre of Addl.Secretary/Under Secretary in GAD Rt 2478/2021/GAD Download
55 Promotion of Section Officers to Section Officer(HG) Rt 2247/2021/GAD Download
56 ഡയറി ,കലണ്ടർ എന്നിവയുടെ അച്ചടിക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു Rt 2204/2021/GAD Download
57 General Administration (Computer Cell) Department- Establishment software for secretariat-committee constituted for development of e-system – orders issued Rt 2034/2021/GAD
58 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ Rt 2045/2021/GAD Download
59 Appointment of Dr.K.M Abraham,CEO,KIIFB as Chief Principal Secretary of Chief Minister Rt 1975/2021/GAD Download
60 Allotment of Kerala State numbers to the official vehicles of Chief Minister and other members of the Council of Ministers Rt 1951/2021/GAD Download

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .