പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ (തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം) വകുപ്പിലെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം- 01.01.2021 അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വാര്‍ഷിക അവലോകനം- 'സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല' എന്ന ഉത്തരവ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ (തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം) വകുപ്പിലെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം- 01.01.2021 അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വാര്‍ഷിക അവലോകനം- 'സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല' എന്ന ഉത്തരവ്

Series
Ms
GO Number
130
GO Date
GO Attachment

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.