സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സന്ദര്‍ശക സഹായക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകള്‍ പുനര്‍ വിന്യസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജോാലി ഭാരം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശിപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സന്ദര്‍ശക സഹായക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകള്‍ പുനര്‍ വിന്യസിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Series
കൈ
GO Number
76
GO Date

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.