Secretariat of Kerala
Secretariat of Kerala
Secretariat of Kerala
  • 0
  • 1
  • 2
Chief minister

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

 കേരള മുഖ്യമന്ത്രി 🔗

Chief Secretary

ഡോ. വേണു. വി ഐഎഎസ്

ചീഫ് സെക്രട്ടറി

Additional Chief Secretary

ശ്രീ.കെ.ആർ ജ്യോതിലാൽ ഐ.എ.എസ്

അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ജനകീയാസൂത്രണം - ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം
ജനകീയാസൂത്രണം - ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം
Independence day
76th Independence day
New Ministry 2021
New Ministry 2021
Shri. Pinarayi Vijayan took oath as the Chief Minister of Kerala for the second time
Shri. Pinarayi Vijayan took oath as the Chief Minister of Kerala

കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ചരിത്രം

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .

GAD