സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സന്ദര്‍ശക സഹായക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകള്‍ പുനര്‍ വിന്യസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജോാലി ഭാരം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശിപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സന്ദര്‍ശക സഹായക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകള്‍ പുനര്‍ വിന്യസിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Series
കൈ
GO Number
76
GO Date

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .