കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ പോലുള്ള പാകപ്പിഴകള്‍ മൂലം മുടങ്ങിയ തുക പാകപ്പിഴ പരിഹരിച്ച് ഗുണഭോക്താവിന്റെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ പോലുള്ള പാകപ്പിഴകള്‍ മൂലം മുടങ്ങിയ തുക പാകപ്പിഴ പരിഹരിച്ച് ഗുണഭോക്താവിന്റെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ആകെ തുക (25,76,263/- രൂപ) കോര്‍പ്പറേഷന്റെ PSTSB അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Series
Rt
GO Number
3315
GO Date
GO Attachment

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .