സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

SI Title Series GO Number GO Date GO Attachment
81 LSG ELECTION 2020-DECLARATION OF HOLIDAYS MS 230/2020/GAD Download
82 Senioprity list of officers of and above the rank of Under secretary in Law Dept P 18/2020/GAD Download
83 LSG ELECTION 2020-RELIEVING NOF EXPENDITURE OBSERVERS Rt 3628/GAD Download
84 Election to LSG institutions 2020-Model code of conduct-Screening committee constituted Rt 3444/2020/GAD Download
85 Special summary revision of electoral rolls 2021- Transfer and posting of staffs engaged in summary revision activities Rt 3378/2020/GAD Download
86 Public Holidays to the Public Offices under the Government of Kerala during the Calendar year 2021 P 16/2020/GAD Download
87 Public Holidays Under Negotiable Instruments Act in Kerala for the Calendar year 2021. P 15/2020/GAD Download
88 പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ പിന്നോക്ക പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോഡൽ സെൽ Rt 3112/2020/GAD Download
89 General Election to state legislative assembly,Bihar-Appointment of IAS Officers as observers Rt 3073/2020/GAD Download
90 Promotion and posting of officers in the cadre of Addl.Secretary/JointSecretary/Deputy Secretary in Finance Dept. Rt 3016/2020/GAD Download

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .