സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമുതൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിവരെയുള്ളവരുടെ യോഗത്തിൽ ബഹു .മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു .(19/04/2023)

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമുതൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിവരെയുള്ളവരുടെ യോഗത്തിൽ ബഹു .മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു .

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.