വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിച്ച 2018 സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിച്ച 2018 സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു.

Government Secretariat

Kerala Government Secretariat, the nerve-centre of administration in the State, is completing 151 glorious years. This imposing mansion, constructed in a rich blend of Romano­ Dutch architectural style, remains a giant pillar of historical significance and monumental charm.